ਬੁਲਬੁਲਾ

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਸੂੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।