ਜਿਪ ਕੋਡ

ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ~ਇਹ ਸਭ~ ਜਾਂ ~ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ~ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੱਪ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੱਪ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਡਰੀਮ ਨੰਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੀਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਦੇਖੋ।