ਲੰਗੜਾ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।