ਉੱਤਰੀ ਤਾਰਾ

ਉੱਤਰੀ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਪਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਢੁੱਕਣਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਤਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਤਾਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।