ਫੋਬੀਆ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।