ਆਇਰਿਸ਼

ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਬੋਰਿੰਗ, ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ੋਂ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।