ਸੇਬ

ਲਾਲ ਸੇਬ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇ ਸੇਬ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਸਮਿਥ ਸੇਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਸਮਝ, ਚੁਸਤ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।