ਪਿਕਨਿਕ ਟੇਬਲ

ਪਿਕਨਿਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਕਨਿਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ।