ਵਿੱਗ

ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਗ, ਸੁਪਨਾ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਗ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।