ਕਲੈਂਪ

ਕਿਸੇ ਸਵਿੰਗਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸਵਿੰਗਸੈੱਟ ਉਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।