ਲੂਸ

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜੂੰਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।