ਹੋਸਟਲ, ਇਨ, ਹੋਟਲ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰਨ-ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੇਖਣਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।