ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕ

ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਫਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਰਵੱਈਆ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਾਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।