ਰੈਕੇਟ

ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।