ਰਜਿਸਟਰ- se

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੋਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੋਂਗੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।