ਰੋਬੋਟ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।