ਬਾਊਲ, ਬਾਊਲ

ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਭ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ: ਪਾਣੀ, ਟੁੱਟਿਆ, ਭੂਰਾ, ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।