ਟਰਾਂਸਸੈਕਸੁਅਲ

ਟਰਾਂਸਸੈਕਸੂਅਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਸੈਕਸੂਅਲ ਮਰਦ/ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ/ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।