ਵੌਰਟੈਕਸ

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਲੇਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।