…ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਇੱਛਤ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੱਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਦਾ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਸੱਪ ਸੁਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋੜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਪ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ~ਖਿਡਾਰੀ~ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਸਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 5: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।…

…ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ~ਮੂਰਖ~ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਦਭੁੱਤ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਜੋ #1 ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਬ-ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਈਰਖਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਤਗੀ। ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਜਾਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ… ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।…

…ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ~ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ~ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਮਾਡਲ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿਝਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਥੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ।…

…ਸੰਭੋਗ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਹਨਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਜਾਂ ਚਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਛਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਖਿਝਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬੇ-ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣ-ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭੋਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਸੈਕਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਸੈਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਓਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਫਲ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਓਪਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਓਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮ ਵਿਚ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਿਆ।…

…ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਯਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਬਕ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਦਮਾਮਈ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ, ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਖਤ ਦਿਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਬੇਆਰਾਮ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਟੈਟੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਈਸਪਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਟੂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਟੈਟੂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਂਪ ਸੀਲ ਟੈਟੂ (ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ) ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਰਟ ਟੈਟੂ ਸੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਝਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ। ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਟੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ, ਸਾਖ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕਾਢਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬਾ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧੀਨਤਾ ਲਈ ਔਰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਮ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਗੌਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ-ਰਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਗਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਝਾਊ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਝੇ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਝਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਦੌੜਣ ਵਾਸਤੇ ਥੀਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਦੇਖੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਬੁੱਢਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈ। ਜਾਗਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ।…

…ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਡਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ~ਮਾਰਨਾ~ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ… ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ… ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਰ, ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਸੀਟਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।…

…ਸਟੋਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ~ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ~ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ~ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਿਝ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ)। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜਕੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ~ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ~ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।…

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। Mó ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।…

…ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਦਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਟਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੰਭਵ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹਰੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸੁਆਰਥੀ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਬਦਸੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨਾਂ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਮਈ ਬਿੱਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਰਮਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ।…

…ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਤ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂੰਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ‘ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਚੱਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਂਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭੋਗ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।…

…ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅਮੀਰ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਥੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਚੋਣਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹੋਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੀਲਾ ਘਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਘਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਥੀਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਗਏ ਘਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਵੇਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਡਰੀਮ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ (ਪਿਤਾ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਮਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਮ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੱਟਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।…

…ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਮੇਖਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ~ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ~ ਲਈ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ੋਂ। ਗੰਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਿੱਖੇ ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਜੋ ਹੋਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

…ਰੂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਚਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਬੰਧਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੂਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।…

…ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਫਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਰਵੱਈਆ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਾਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।…

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ। ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਝਲਕ ਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰੀਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ 5: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।…

…ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਅਚੇਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜ਼ਮੀਰ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੱਛੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੱਛੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਮੱਛੀ ਨੀਲੀ ਮੱਛੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਘਮੰਡੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹਰੀ ਮੱਛੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੀ ਮੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਸ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਏਨੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ‘ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਛੀ ਉਸ ਅਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।…

…ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਝੂਠ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ~ਖਟਕੇ~ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ।…

…ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿਪਕਣਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਹਿਲੂ। ਡਰ, ਇੱਛਾ, ਈਰਖਾ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸ\ਪਣ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ।…

…ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਰ, ਦੋਸ਼, ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ)। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ)। ਆਮ ਸਮਝ । ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ, ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਹੈ।…

…ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ~ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚ ਜਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ~ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਮਿਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਸਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਸ, ਸਮਝ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ, ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਮਕੀਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।…

…ਕਿਸੇ ਜ਼ੰਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੌਂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ~30~ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੌਂਬੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ੰਬੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ੌਂਬੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜ਼ੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਈਰਖਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ੌਂਬੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਜ਼ੌਂਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।…

…ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀ ਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤਾਰਕਿਕ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਉਸਾਰੂ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਤ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪਕ ~ਪਾਸ ਹੋਣ~ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ) ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ।…

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੁਪਨੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚੀਕਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰੈਕੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨ। ਵਾਲ, ਕੱਦ, ਨਸਲ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯੰਤਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਐਲੀਗੇਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।…

…ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੁੱਤਾ ਸਹਿਜ-ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁੱਸਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਤ-ਇਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਇਹ ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।…

…ਡਰੈਗਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਡਰੈਗਨ ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਡਰੈਗਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਡ੍ਰੈਗਨ ਮਿਹਨਤੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਡਰੈਗਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਡਰੈਗਨ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਭੂਰਾ ਡਰੈਗਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ। ਸਲੇਟੀ ਡਰੈਗਨ ਖਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)। ਡਰੈਗਨ ਲਾਟਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਲਰਹੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਡਰੈਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਕਾਲਾ ਡਰੈਗਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਖਤਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਡਰੈਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਡਰੈਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਰਹੇ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡਰੈਗਨ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਿਗਰ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਉਪਜਾਊਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਗਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ।…

…ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ/ਪਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਥਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਲਤ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ) ਅਤੇ ~ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ~ ।…

…ਕਿਸੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਣਸੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਜੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜੋ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਤਮਤਾ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਕੌੜੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੋ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ।…

…ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਣਇੱਛਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਕਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।…