ਫਰੈਂਚ ਚੁੰਮਣ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚੁੰਮਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਜੋ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਚੁੰਮਣ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।