ਬੂ

ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।