ਗੋਲਫ ਬਾਲ

ਕਿਸੇ ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ।