ਅਕੋਰਨ

ਕਿਸੇ ਅਕੋਰਨ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚਮਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਅਕੋਰਨ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕੋਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੌਰਨ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ~ਸੁਣਿਆ ਸੀ।