ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ

ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ, ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।