ਬੋਨ, ਸਿਮ, ਕੋਟਿੰਗ, ਬੈਰਟ

ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।