ਬਟਨ

ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਨ-ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।