ਕਿਸ਼ੋਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੱਭ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।