ਐਰੋਬਿਕ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਬਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣ, ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਲੱਭਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।