ਪੀੜ

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬੁਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।