ਹਾਰਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।