ਕੁਰਾਨ

ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਮੌਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।