ਅਣਜਾਣ

ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੱਪੜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਅਗਿਆਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।