ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।