ਅਲਵੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅਲਵੇਓਲਾ ਉਸ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ੋਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।