ਐਂਕਰ

ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਚੱਲਤਾ ਜਾਂ ~ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ~ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।