ਭਾਰਤੀ

* ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੱਦੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਭਾਰਤੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ