ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ

ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਭਿਅਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ~ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ~ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।