ਧੋਬੀ

ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।