ਮਸਰ

ਦਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ।