ਪੱਟੀਆਂ

ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਟੀਕਲ ਧਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਟਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।