ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ

ਕਿਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।