ਮਾਫੀਆ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।