ਰੈਫਰੀ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ।