ਪਾਸਪੋਰਟ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।