ਕੀ ਓਪਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਟੀਨ ਓਪਨਰ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ।