ਲੋਕ (ਆਮ)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲੁਕੇ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।