ਬਲੀਚਰ

ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਲੀਚਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਬਲੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।