ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ

ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।