ਐਬਸਸਿਸ

ਕਿਸੇ ਅੜੀਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।